Ouders

MR

   MR Brochure 

 
De MR is het officiële inspraakorgaan van de ouders. De inspraak is bij de wet geregeld en ligt ter inzage bij ons op school (reglement). De MR heeft een drietal rechten en twee bevoegdheden. Zo heeft de MR als twee bijzondere bevoegdheden n.l. de adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De andere drie rechten vormen algemene bevoegdheden zoals het informatierecht, recht op overleg en het initiatiefrecht.
De MR is een beleidsorgaan en houdt zich bezig met het beleid wat opgesteld wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de Stichting OOWbD. De MR houdt zich o.a. bezig met het formatieplan, groepsindeling, nascholing, overleg met bevoegd gezag en natuurlijk het onderwijskundig beleid op onze school.
In de MR hebben ouders en personeelsleden zitting. 
 
Elke twee jaar treedt een lid van de MR af. De ouders kiezen dan op de algemene ouderavond een nieuw lid uit hun midden.
De MR is als volgt samengesteld:
Namens de ouders zijn vertegenwoordigd:
  • Matthijs van Ee
  • André van Mourik
  • Renate Cevaal
Namens het team zijn vertegenwoordigd
  • Chantal Wijman
  • Suzan Wiegers
  • Jeanette Brinksma is een deel van de vergadering als adviseur aanwezig.
Tevens hebben 1 ouder en 1 leerkracht zitting in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de Stichting OOWbD. Dit zijn Chantal Wijman (leerkracht) en Jeroen Leppink (ouder). De GMR houdt zich bezig met onderwerpen, die alle openbare scholen aangaan. De verslagen van de GMR komen altijd in de MR ter sprake. 
 
De notulen van de MR vergadering worden op deze site gepubliceerd zodra deze zijn goedgekeurd. U kunt dan altijd nalezen wat er besproken en besloten is. De vergaderdata worden via het 'Springernieuws' bekend gemaakt.
De  MR vergadering is een openbare vergadering. Toch vinden we het prettig, als u van tevoren even meldt als u komt.