Piet de Springer

Hoe werken wij

  

De sprong naar jouw toekomst

KORTE INFO OVER DE SCHOOL

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid. Om dit kind alle ruimte en kansen te geven is een veilige omgeving noodzakelijk. Onze school draagt er zorg voor dat uw kind het middelpunt is in deze veilige omgeving.

 

Kenmerken van onze school:

Veiligheid

Binnen onze school zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat. Leerstof wordt aangeboden op het niveau dat bij het individuele kind past. Hierbij is er aandacht voor de leerstrategie, motivatie en interesse van het kind. 
 
Passend onderwijs (adaptief onderwijs)
Onder 'Passend onderwijs' verstaan we onderwijs:
- dat is aangepast aan de onderwijsbehoefte van leerlingen;
- waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende materialen en introductie-routes;
- waarbij de leerkracht gevarieerde instructie principes gebruikt om de leerlingen in de gelegenheid te stellen de instrumentele vaardigheden 
  te leren beheersen;
- waarbij leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor de planning van hun eigen leerproces; 
 
er wordt gewerkt met dag- en weektaken.
 
Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen het gevoel geeft van:
- competentie geloof en plezier in eigen kunnen;
- relatie gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan;
- onafhankelijkheid gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.
 

Coöperatief leren

Onder 'Coöperatief leren' verstaan we:

Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.
De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert. Een leraar kan dit resultaat bereiken door een taakverdeling te hanteren. Elk groepslid heeft een taak, die nodig is voor het bereiken van het eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen materiaal en informatie delen.
 

Individuele verantwoordelijkheid

De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.
 

Directe interactie

De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden.
 

Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden

Een leraar besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden (inoefenen). Voordat het samenwerkend leren begint, kan een leraar bewust stilstaan bij een in te oefenen vaardigheid. Hij vertelt dat deze vaardigheid besproken wordt aan het eind van het samenwerkend leren.
 

Evaluatie van het samenwerken

Na een samenwerkingsopdracht kijken de leraar en leerlingen gezamenlijk naar het proces en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwer-kend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.
 

Grootste aandacht naar taal, lezen spelling en rekenen

Zodra uw kind de basisschool betreedt zal het dagelijks in aanraking komen met deze vakken. Thuis is er al veel voorbereidend werk gedaan door u als ouder. De rest van het leven zal het kind aanspraak moeten maken op deze basiskennis. Vandaar dat de meeste aandacht en onderwijstijd uitgaat naar deze vakken.
 

Zelfstandigheid

Elk kind moet opgroeien tot een zelfstandig individu waarbij het keuzes maakt en de verantwoording draagt voor de keuzes die het gemaakt heeft.
Wij leren hier de kinderen verantwoord keuzes te maken zodat ze in de maatschappij steviger in hun schoenen staan.
 

Techniek

Onze school heeft de beschikking over prachtige 'Techniektorens'. Met behulp hiervan komen alle vormen van techniek aan bod, van banden plakken tot elektrotechniek, van waterkracht tot metselen.
 

Cultuuronderwijs

Binnen onze school is er aandacht voor het culturele erfgoed. Zowel in de omgeving als in de rest van het land en de wereld. Cultuur bepaalt voor een groot deel wie of wat je bent.
 

Expressievakken

Binnen onze school wordt er in groep 1 t/m 4 in de groepen zelf aandacht besteed aan deze vakken vanaf groep 5 wordt er in heterogene groepen gewerkt op de vrijdagmiddag. Hierbij komen zowel handvaardigheid, drama en expressie aan bod.
 

Levensbeschouwing

Aan alle wereldgodsdiensten wordt aandacht besteed. Verder bestaat de mogelijkheid vanaf groep 6 om godsdienst onderwijs te volgen. Dit wordt georganiseerd door de raad van kerken in Wijk bij Duurstede.
 

Ouderparticipatie

Een school kan niet draaien zonder hulp van ouders. Verder heeft de school een Activiteiten Commissie (AC hulp bij activiteiten) en een Medezeggenschapsraad (MR meedenken en praten over het beleid van de school). 
De school voorziet de ouders wekelijks van een nieuwsbrief en maandelijks van een kalender.
 

Continuerooster

De school is open van 08:30 uur t/m 14:30 uur. Alle kinderen eten op school. Op woensdag zijn de kinderen om 12:30 uur vrij.
 

Informatie

Bent u na het lezen van dit alles nieuwsgierig geworden, maak dan gerust een afspraak om de school te bezoeken.
Bel voor een afspraak 0343-562303
 

Directie:

Jeanette Brinksma (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)